ĐẠI HỌC DUY TÂN
254(182 số cũ) Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Email: tuyensinh@dtu.edu.vn
Điện thoại: 05113. 650403 - 05113. 653561
Di động: 0905.294.390 - 0905.294.391 - 1900.966.900